arsm@arsm.cz

Asociace pro rozvoj recyklace
stavebních materiálů v České republice

Stanovy

Stanovy spolku „Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice, z. s.“

§1 Název, forma a sídlo

Spolek přijal název Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice, z. s. (dále jen „spolek“ nebo „ARSM“). Název může být vyjádřen i zkratkou ARSM.

ARSM je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Spolek má sídlo v Brně. O bližším umístění sídla pro účely zápisu do spolkového rejstříku rozhoduje statutární orgán spolku.

§2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem fyzických a právnických osob, které se zabývají řešením problémů se zpracováním zbytkových stavebních materiálů.

§3 Základní účel spolku

1. Základním účelem spolku je popularizace a podpora rozvoje recyklace stavebních a demoličních odpadů (dále jen „SDO“) jako zdroje druhotných surovin a podpora výzkumu a vývoje technologických aspektů, jakož i normotvorného procesu v oblasti recyklace stavebních materiálů.

2. Ke splnění základního účelu vyvíjí ARSM vedlejší hospodářské činnosti, zejména:
a) organizace konferencí a seminářů týkající se podpory rozvoje recyklace stavebních a demoličních odpadů,
b) poradenství, podpora a zastupování svých členů v odborných, právnických a organizačních otázkách v oblasti rozvoje recyklace stavebních materiálů.

§4 Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

1. praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,

2. pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),

3. účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy rozvoje recyklace stavebních materiálů.

§5 Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát:
a) právnická osoba produkující nebo využívající recyklované stavební hmoty, nebo vyvíjející a vyrábějící stroje a zařízení pro recyklaci zbytkových stavebních materiálů, či zastupující tyto osoby anebo prodávající či servisující stroje a zařízení pro recyklaci, která souhlasí se stanovami ARSM, hodlá se aktivně podílet na její činnosti a písemně požádá o přijetí za člena. Člena ARSM, přijatého podle tohoto odstavce zastupuje jediný zástupce, který jím byl stanoven v přihlášce. Případnou změnu svého zástupce je člen povinen oficiálně oznámit formou nového pověření. Při hlasování v rámci valné hromady má každá právnická osoba čtyři platné hlasy.
b) fyzická osoba starší 18 let s odbornou znalostí v oboru recyklace stavebních materiálů, která souhlasí se stanovami ARSM a podporuje dosažení jejich cílů. Předpokladem přijetí je písemná žádost o přijetí doporučená dvěma členy ARSM přijatými podle odstavce 1 písm. a) § 5 stanov. Při hlasování v rámci valné hromady má každá fyzická osoba jeden platný hlas.

2. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat:
a) u členů právnických osob: název a sídlo právnické osoby, IČ, jméno a příjmení pověřeného zástupce, kontaktní adresu, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis statutárního orgánu,
b) u členů fyzických osob: jméno a příjmení fyzické osoby, adresu trvalého pobytu či bydliště, datum narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3. Výbor ARSM o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

4. Člen spolku má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

5. Člen spolku je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy,
b) platit členské příspěvky ve výši a termínech stanovených valnou hromadou,
c) hájit zájmy související s rozvojem recyklace stavebních a demoličních odpadů,
d) sdělovat statutárnímu orgánu spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

§6 Zánik členství

1. Členství zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku statutárnímu orgánu spolku,
b) úmrtím či zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
c) vyloučením člena pro hrubé porušení stanov,
d) pokud člen déle jak šest měsíců nezaplatí členský příspěvek, ačkoliv byl k tomu statutárním orgánem spolku vyzván a upozorněn na následky nezaplacení, a to dnem následujícím po uplynutí shora uvedené lhůty.

2. O vyloučení člena spolku pro hrubé porušení stanov rozhoduje valná hromada spolku. Návrh na vyloučení člena spolku může podat kterýkoliv člen spolku či člen jeho výboru; návrh se podává statutárnímu orgánu spolku a musí obsahovat vedle označení člena, proti němuž návrh směřuje, i popis jednání, v němž je porušení stanov spatřováno; toto jednání musí být náležitě doloženo. K jednání, v němž lze spatřovat porušení stanov spolku a kterého se člen spolku nedopustil v posledních dvou letech před podáním návrhu, se již nepřihlíží. Pokud návrh tyto náležitosti neobsahuje, není statutární orgán povinen se jím zabývat. V případě, že návrh má veškeré náležitosti, zašle jej statutární orgán členovi, proti němuž návrh směřuje, a stanoví mu přiměřenou lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než patnáct dní. Člen, proti němuž návrh směřuje, má právo žádat o vysvětlení návrhu a uvést k němu vše, co je mu ku prospěchu. S návrhem a dalšími zajištěnými podklady seznámí statutární orgán valnou hromadu, která rozhodne o případném vyloučení člena, proti němuž návrh směřuje. Vyloučený člen spolku má právo na soudní přezkum rozhodnutí valné hromady v souladu s § 242 občanského zákoníku.

§7 Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně, abya) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor spolku či jeho jednotlivé členy odvolala,
c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků na příští období a jejich splatnost,
f) schválila rozpočet spolku na příští období,
g) zvolila čestné členy spolku,
h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
i) vyloučila člena pro hrubé porušení stanov.

2. Zasedání valné hromady spolku svolává statutární orgán spolku, a to pozvánkou, kterou zašle elektronickou cestou na emailové adresy členů spolku uvedené v seznamu členů, a to nejméně třicet dní před konání valné hromady. Dále v téže lhůtě statutární orgán pozvánku zveřejní na www.arsm.cz. Pozvánka obsahuje datum, místo a čas konání valné hromady a pořad jejího jednání. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ARSM. Člena spolku – právnickou osobu zastupuje na valné hromadě statutární orgán, příp. osoby, kterým byla udělena plná moc k zastupování takového člena spolku na zasedání valné hromady. Pro případ, že ani do patnácti minut od zahájení valné hromady není přítomna nadpoloviční většina členů spolku, platí, že valná hromada je usnášeníschopná za účasti libovolného počtu členů. Ke schválení návrhů je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, s výjimkou hlasování o změně stanov a o zrušení spolku s likvidací; k přijetí těchto rozhodnutí je třeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.

3. Statutární orgán spolku svolá valnou hromadu i v případě, že o to požádá třetina členů spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku valnou hromadu do třiceti dnů od doručení žádosti dle předchozí věty, může valnou hromadu svolat kterýkoliv z členů spolku, který o to požádal.

4. Zasedání valné hromady zahajuje statutární orgán anebo jím pověřený člen spolku; ten ověří usnášeníschopnost valné hromady. Následně zajistí volbu předsedy valné hromady a zapisovatele. Předseda valné hromady vede zasedání dle ohlášeného programu. Zapisovatel a statutární orgán zajistí vyhotovení zápisu z valné hromady, z něhož musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy a kde se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, kdo byl zvolen zapisovatelem příp. jiným činovníkem valné hromady, jaká usnesení valná hromada přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis svým podpisem opatří předseda valné hromady a zapisovatel.

5. Členové spolku mohou svá rozhodnutí přijímat také mimo valnou hromadu hlasováním „per rolam“, a to cestou elektronické komunikace; hlasování per rolam však není přípustné u rozhodnutí, pro které je vyžadována kvalifikovaná většina hlasů v souladu s odst. 2 tohoto článku stanov. Považuje-li hlasování per rolam o daném návrhu za účelné, zašle statutární orgán na emailové adresy členů spolku uvedené v seznamu členů návrh rozhodnutí, který obsahuje taktéž lhůtu pro doručení vyjádření člena spolku, která nesmí být kratší než patnáct dní; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi spolku. K návrhu rozhodnutí musí být připojeny podklady nezbytné pro jeho posouzení členem spolku. Člen spolku doručení návrhu rozhodnutí statutárnímu orgánu potvrdí; pokud tak neučiní, má se návrh za doručený uplynutím sedmi dnů po jeho odeslání. Členové spolku se k zaslanému návrhu rozhodnutí vyjádří ve stanovené lhůtě, a to cestou elektronické komunikace na emailovou adresu statutárního orgánu spolku. Pokud se ve stanovené lhůtě některý z členů nevyjádří, má se za to, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí. Návrh je přijat, pokud s ním souhlasí nadpoloviční většina hlasů všech členů spolku. Zápis o přijatém rozhodnutí zašle statutární orgán všem členům spolku stejným způsobem, jakým doručoval návrh rozhodnutí. Pokud o to požádá nadpoloviční většina všech členů spolku, je statutární orgán povinen hlasování per rolam zastavit a svolat k rozhodování o návrhu valnou hromadu.

6. Činnost spolku mezi valnými hromadami řídí výbor spolku, který si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu výboru. V kompetenci výboru spolku je také předsedu nebo místopředsedu odvolat.

7. Výbor ARSM je minimálně tříčlenný. Funkční období jeho členů je pětileté. Výbor ARSM se schází dle potřeby. Výbor ARSM může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů a zároveň je přítomen předseda nebo místopředseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy spolku; pokud není přítomen, pak místopředsedy spolku.

8. Člen výboru spolku je oprávněn ze své funkce odstoupit, a to písemným podáním doručeným ostatním členům výboru, případně ústně na zasedání výboru; funkce člena výboru zaniká uplynutím třiceti dnů od doručení oznámení, neschválil-li výbor na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru ARSM je předseda či místopředseda výboru povinen do šedesáti dnů svolat valnou hromadu, která zajistí doplnění výboru.

9. Předseda výboru je statutárním orgánem spolku. Předseda výboru zastupuje spolek ve všech věcech. Předseda výboru podepisuje za spolek tak, že k nadepsanému či natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.

10. Statutární orgán vede seznam členů spolku obsahující údaje uvedené v přihláškách či oznámené členy spolku v souladu s § 5 odst. 5 písm. d) stanov; je povinen seznam členů pravidelně aktualizovat v návaznosti na změny oznámené členy spolku tak, aby seznam vždy obsahoval správné a aktuální údaje. Statutární orgán zveřejňuje seznam členů spolku – právnických osob na stránkách spolku www.arsm.cz.

§8 Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky:
a) získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty.
b) získanými formou vedlejší hospodářské činnosti dle § 3 odstavec 2. Stanov,

2. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

3. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé valné hromadě.

4. V případě zrušení spolku s likvidací je likvidační zůstatek předán jiné právnické osobě s obdobným účelem činnosti hlavní činnosti spolku, tj. podpora rozvoje recyklace stavebních materiálů.

§9 Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.

Stanovy spolku „Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice, z. s.“
§1 Název, forma a sídlo
Spolek přijal název Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice, z. s. (dále jen „spolek“ nebo „ARSM“). Název může být vyjádřen i zkratkou ARSM.

ARSM je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Spolek má sídlo v Brně. O bližším umístění sídla pro účely zápisu do spolkového rejstříku rozhoduje statutární orgán spolku.

§2 Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem fyzických a právnických osob, které se zabývají řešením problémů se zpracováním zbytkových stavebních materiálů.

§3 Základní účel spolku
1. Základním účelem spolku je popularizace a podpora rozvoje recyklace stavebních a demoličních odpadů (dále jen „SDO“) jako zdroje druhotných surovin a podpora výzkumu a vývoje technologických aspektů, jakož i normotvorného procesu v oblasti recyklace stavebních materiálů.

2. Ke splnění základního účelu vyvíjí ARSM vedlejší hospodářské činnosti, zejména:
a) organizace konferencí a seminářů týkající se podpory rozvoje recyklace stavebních a demoličních odpadů,
b) poradenství, podpora a zastupování svých členů v odborných, právnických a organizačních otázkách v oblasti rozvoje recyklace stavebních materiálů.

§4 Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:

1. praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,

2. pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),

3. účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy rozvoje recyklace stavebních materiálů.

§5 Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát:
a) právnická osoba produkující nebo využívající recyklované stavební hmoty, nebo vyvíjející a vyrábějící stroje a zařízení pro recyklaci zbytkových stavebních materiálů, či zastupující tyto osoby anebo prodávající či servisující stroje a zařízení pro recyklaci, která souhlasí se stanovami ARSM, hodlá se aktivně podílet na její činnosti a písemně požádá o přijetí za člena. Člena ARSM, přijatého podle tohoto odstavce zastupuje jediný zástupce, který jím byl stanoven v přihlášce. Případnou změnu svého zástupce je člen povinen oficiálně oznámit formou nového pověření. Při hlasování v rámci valné hromady má každá právnická osoba čtyři platné hlasy.
b) fyzická osoba starší 18 let s odbornou znalostí v oboru recyklace stavebních materiálů, která souhlasí se stanovami ARSM a podporuje dosažení jejich cílů. Předpokladem přijetí je písemná žádost o přijetí doporučená dvěma členy ARSM přijatými podle odstavce 1 písm. a) § 5 stanov. Při hlasování v rámci valné hromady má každá fyzická osoba jeden platný hlas.

2. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat:
a) u členů právnických osob: název a sídlo právnické osoby, IČ, jméno a příjmení pověřeného zástupce, kontaktní adresu, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis statutárního orgánu,
b) u členů fyzických osob: jméno a příjmení fyzické osoby, adresu trvalého pobytu či bydliště, datum narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3. Výbor ARSM o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

4. Člen spolku má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

5. Člen spolku je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy,
b) platit členské příspěvky ve výši a termínech stanovených valnou hromadou,
c) hájit zájmy související s rozvojem recyklace stavebních a demoličních odpadů,
d) sdělovat statutárnímu orgánu spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

§6 Zánik členství
1. Členství zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku statutárnímu orgánu spolku,
b) úmrtím či zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
c) vyloučením člena pro hrubé porušení stanov,
d) pokud člen déle jak šest měsíců nezaplatí členský příspěvek, ačkoliv byl k tomu statutárním orgánem spolku vyzván a upozorněn na následky nezaplacení, a to dnem následujícím po uplynutí shora uvedené lhůty.

2. O vyloučení člena spolku pro hrubé porušení stanov rozhoduje valná hromada spolku. Návrh na vyloučení člena spolku může podat kterýkoliv člen spolku či člen jeho výboru; návrh se podává statutárnímu orgánu spolku a musí obsahovat vedle označení člena, proti němuž návrh směřuje, i popis jednání, v němž je porušení stanov spatřováno; toto jednání musí být náležitě doloženo. K jednání, v němž lze spatřovat porušení stanov spolku a kterého se člen spolku nedopustil v posledních dvou letech před podáním návrhu, se již nepřihlíží. Pokud návrh tyto náležitosti neobsahuje, není statutární orgán povinen se jím zabývat. V případě, že návrh má veškeré náležitosti, zašle jej statutární orgán členovi, proti němuž návrh směřuje, a stanoví mu přiměřenou lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než patnáct dní. Člen, proti němuž návrh směřuje, má právo žádat o vysvětlení návrhu a uvést k němu vše, co je mu ku prospěchu. S návrhem a dalšími zajištěnými podklady seznámí statutární orgán valnou hromadu, která rozhodne o případném vyloučení člena, proti němuž návrh směřuje. Vyloučený člen spolku má právo na soudní přezkum rozhodnutí valné hromady v souladu s § 242 občanského zákoníku.

§7 Orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně, abya) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor spolku či jeho jednotlivé členy odvolala,
c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků na příští období a jejich splatnost,
f) schválila rozpočet spolku na příští období,
g) zvolila čestné členy spolku,
h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
i) vyloučila člena pro hrubé porušení stanov.

2. Zasedání valné hromady spolku svolává statutární orgán spolku, a to pozvánkou, kterou zašle elektronickou cestou na emailové adresy členů spolku uvedené v seznamu členů, a to nejméně třicet dní před konání valné hromady. Dále v téže lhůtě statutární orgán pozvánku zveřejní na www.arsm.cz. Pozvánka obsahuje datum, místo a čas konání valné hromady a pořad jejího jednání. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ARSM. Člena spolku – právnickou osobu zastupuje na valné hromadě statutární orgán, příp. osoby, kterým byla udělena plná moc k zastupování takového člena spolku na zasedání valné hromady. Pro případ, že ani do patnácti minut od zahájení valné hromady není přítomna nadpoloviční většina členů spolku, platí, že valná hromada je usnášeníschopná za účasti libovolného počtu členů. Ke schválení návrhů je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, s výjimkou hlasování o změně stanov a o zrušení spolku s likvidací; k přijetí těchto rozhodnutí je třeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.

3. Statutární orgán spolku svolá valnou hromadu i v případě, že o to požádá třetina členů spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku valnou hromadu do třiceti dnů od doručení žádosti dle předchozí věty, může valnou hromadu svolat kterýkoliv z členů spolku, který o to požádal.

4. Zasedání valné hromady zahajuje statutární orgán anebo jím pověřený člen spolku; ten ověří usnášeníschopnost valné hromady. Následně zajistí volbu předsedy valné hromady a zapisovatele. Předseda valné hromady vede zasedání dle ohlášeného programu. Zapisovatel a statutární orgán zajistí vyhotovení zápisu z valné hromady, z něhož musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy a kde se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, kdo byl zvolen zapisovatelem příp. jiným činovníkem valné hromady, jaká usnesení valná hromada přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis svým podpisem opatří předseda valné hromady a zapisovatel.

5. Členové spolku mohou svá rozhodnutí přijímat také mimo valnou hromadu hlasováním „per rolam“, a to cestou elektronické komunikace; hlasování per rolam však není přípustné u rozhodnutí, pro které je vyžadována kvalifikovaná většina hlasů v souladu s odst. 2 tohoto článku stanov. Považuje-li hlasování per rolam o daném návrhu za účelné, zašle statutární orgán na emailové adresy členů spolku uvedené v seznamu členů návrh rozhodnutí, který obsahuje taktéž lhůtu pro doručení vyjádření člena spolku, která nesmí být kratší než patnáct dní; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi spolku. K návrhu rozhodnutí musí být připojeny podklady nezbytné pro jeho posouzení členem spolku. Člen spolku doručení návrhu rozhodnutí statutárnímu orgánu potvrdí; pokud tak neučiní, má se návrh za doručený uplynutím sedmi dnů po jeho odeslání. Členové spolku se k zaslanému návrhu rozhodnutí vyjádří ve stanovené lhůtě, a to cestou elektronické komunikace na emailovou adresu statutárního orgánu spolku. Pokud se ve stanovené lhůtě některý z členů nevyjádří, má se za to, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí. Návrh je přijat, pokud s ním souhlasí nadpoloviční většina hlasů všech členů spolku. Zápis o přijatém rozhodnutí zašle statutární orgán všem členům spolku stejným způsobem, jakým doručoval návrh rozhodnutí. Pokud o to požádá nadpoloviční většina všech členů spolku, je statutární orgán povinen hlasování per rolam zastavit a svolat k rozhodování o návrhu valnou hromadu.

6. Činnost spolku mezi valnými hromadami řídí výbor spolku, který si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu výboru. V kompetenci výboru spolku je také předsedu nebo místopředsedu odvolat.

7. Výbor ARSM je minimálně tříčlenný. Funkční období jeho členů je pětileté. Výbor ARSM se schází dle potřeby. Výbor ARSM může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů a zároveň je přítomen předseda nebo místopředseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy spolku; pokud není přítomen, pak místopředsedy spolku.

8. Člen výboru spolku je oprávněn ze své funkce odstoupit, a to písemným podáním doručeným ostatním členům výboru, případně ústně na zasedání výboru; funkce člena výboru zaniká uplynutím třiceti dnů od doručení oznámení, neschválil-li výbor na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru ARSM je předseda či místopředseda výboru povinen do šedesáti dnů svolat valnou hromadu, která zajistí doplnění výboru.

9. Předseda výboru je statutárním orgánem spolku. Předseda výboru zastupuje spolek ve všech věcech. Předseda výboru podepisuje za spolek tak, že k nadepsanému či natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.

10. Statutární orgán vede seznam členů spolku obsahující údaje uvedené v přihláškách či oznámené členy spolku v souladu s § 5 odst. 5 písm. d) stanov; je povinen seznam členů pravidelně aktualizovat v návaznosti na změny oznámené členy spolku tak, aby seznam vždy obsahoval správné a aktuální údaje. Statutární orgán zveřejňuje seznam členů spolku – právnických osob na stránkách spolku www.arsm.cz.

§8 Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky:
a) získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty.
b) získanými formou vedlejší hospodářské činnosti dle § 3 odstavec 2. Stanov,

2. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

3. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé valné hromadě.

4. V případě zrušení spolku s likvidací je likvidační zůstatek předán jiné právnické osobě s obdobným účelem činnosti hlavní činnosti spolku, tj. podpora rozvoje recyklace stavebních materiálů.

§9 Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na valné hromadě konané dne 18.10.2016. Statutární orgán zajistí založení stanov do sbírky listin spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

byly schváleny na valné hromadě konané dne 18.10.2016. Statutární orgán zajistí založení stanov do sbírky listin spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení