arsm@arsm.cz

Asociace pro rozvoj recyklace
stavebních materiálů v České republice

Legislativa

Legislativní podmínky v recyklaci stavebních odpadů – přehled nejdůležitějších dokumentů a publikací

1. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

2. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady.

3. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů.

4. Zákon 283/2021Sb. Stavební zákon.

5. Metodický návod Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.

 

Technické předpisy:

 • ČSN EN 13242 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
 • ČSN EN 12620 – Kamenivo do betonu
 • ČSN EN 13043 – Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací
 • ČSN EN 13450 – Kamenivo pro kolejové lože
 • ČSN EN 197-6: 2023 – Cement – Část 6: Cement s recyklovanými stavebními materiály
 • TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 s účinností od 1. prosince 2004)
 • TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací  (schváleno MD – OSI č.j.1118/10-910-IPK/1 s účinností od 1.1. 2011)
 • TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena (schváleno MD ČR pod 554/09-910-IPK/1 s účinností od 1. srpna 2009 )
 • TP 209 Recyklace asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za horka (schváleno MD ČR čj. 555/09-910-IPK/1 s účinností od 1. srpna 2009)
 • OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah ( schváleno pod čj. 38992/2020-SŽ-GŘ-O13 (3) dne 16. prosince 2020)
 • OTP „Štěrkodrť, minerální směs, recyklovaná štěrkodrť pro konstrukční vrstvy a kamenivo pro podkladní vrstvy tělesa železničního spodku“ Správa železnic. Schváleno pod čj. 30 243/2023-SŽ-GŘ-O13 (1) dne 4. května 2023

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení