arsm@arsm.cz

Asociace pro rozvoj recyklace
stavebních materiálů v České republice

26. ročník konference RECYCLING 2024 – pozvánka a přihláška

Datum konání: až 18.-19. dubna 2024 
Místo konání: hotel Santon, Přístavní 38, 635 00 BRNO 
Garant akce: doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM, VUT FSI, Technická 2, Brno
Kontakt: tel.: 541 142 427, mobil: 605 720 234, e-mail: arsm@arsm.cz

Konference je určená pro:

 • provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů),
 • orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení,
 • výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií,
 • stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty,
 • firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů apod.
 • TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

  • Možnosti využívání stavebních výrobků z druhotných surovin v souladu s Vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle Nařízení EP a Rady
   305 / 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
  • Aktuální legislativa související s recyklací stavebních a demoličních odpadů (zejména zákon 241/2020 Sb. o odpadech a vyhláška 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady)
  • Vliv nové odpadové legislativy v ČR na recyklaci stavebních a demoličních odpadů a podmínky pro deklaraci recyklátů jako výrobků.
  • Nakládání s vybranými SDO jako s vedlejšími produkty.
  • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh – aktuální stav
  • Recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU
  • Selektivní demolice jako podmínka pro produkci kvalitních recyklátů
  • Certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu.
  • Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
  • Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.
  • Využívání recyklovaného kameniva v liniových stavbách
  • Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů
  • Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů

  Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškového sálu prezentační výstavka firem, zabývajících se recyklací stavebních sutí, výrobou strojů a zařízení pro recyklaci, příp. činnostmi s ní souvisejícími.

  ORGANIZAČNÍ POKYNY

  Přihlášku v elektronické podobě zašlete nejpozději do  31. 3.  2024

  na e-mail : arsm@arsm.cz

  • Ubytování – v hotelu Santon, ubytování se rezervuje každý účastník sám pomocí „prokliku“ na přihlášce. Ubytování se hradí až na místě.

  PREZENTACE FIREM

  V předsálí je možno umístit malé prezentační expozice firem – formou vlastních panelů, prospektů atd. Poplatek za prezentaci činí dle rozsahu 1.500,- Kč na 1 m šířky expozice – minimálně však 1.700,- Kč.

  Do sborníku lze umístit reklamu. Originál pro tisk musí být v černobílém provedení velikosti A4 s okraji 2,5 cm (v elektronické podobě formátu jpg nebo pdf). Cena jedné strany reklamy ve sborníku (náklad cca 150 kusů a s ohledem na tiskový zákon bude uložen i v cca 15-ti veřejně přístupných knihovnách) činí
  950,- Kč.

  Členové ARSM mají na svoji prezentaci slevu 15 %.

  Podrobnosti prezentační expozice a reklamy nutno dohodnout předem osobně s garantem konference:  doc. Ing. Miroslavem Škopánem, CSc, 
   tel.: 605 720 234         
   E-mail: arsm@arsm.cz

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení